College 2

Log in om je oplossingen te testen.
Elite = rep("No", nrow(college)) Elite[college$Top10perc > 50] = "Yes" Elite = as.factor(Elite) college = data.frame(college, Elite)
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.