K-Nearest Neighbors 2

Log in om je oplossingen te testen.
train <- (Year < 2005) Smarket.2005 <- Smarket[!train,] Direction.2005 <- Direction[!train] train.X <- cbind(Lag1, Lag2)[train,] test.X <- cbind(Lag1, Lag2)[!train,] train.Direction <- Direction[train] knn.pred <- ... knn.table <- ... knn.acc <- ...
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.