Tetris lower

Log in om je oplossingen te testen.
data Block = Block (Int,Int) deriving (Eq,Show) -- -- Lower a single block (by one) if it is above a certain threshold y -- -- (* Difficulty 2 *) lower :: Int -> Block -> Block lower y (Block (x,y2)) | y > y2 = undefined | otherwise = undefined
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.