Apply Family

Log in om je oplossingen te testen.
Auto = read.csv("Auto.csv", header=T, na.strings="?") Auto = na.omit(Auto) class(Auto) range(Auto$mpg) sapply(Auto[, 1:7], range) Auto.mean = ... Auto.sd = ... ... Auto.mean2 = ... Auto.sd2 = ...
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.