Chapter 2 Exercise 9

Log in om je oplossingen te testen.
Auto <- read.csv("Auto.csv", header=T, na.strings="?") Auto <- na.omit(Auto) class(Auto) range(Auto$mpg) sapply(Auto[, 1:7], range)
Je kunt zo vaak indienen als je wenst. Er wordt enkel rekening gehouden met je laatst ingediende oplossing.
Log in om je oplossingen te testen.