Oefeningen

Titel Talen
en
R
classification, logistic regression,
en
R
classification, logistic regression,
en
R
classification, logistic regression,
en
R
classification, logistic regression,
en
R
classification, logistic regression,
en
R
classification, logistic regression,
en
R
classification, logistic regression,
en
R
classification, logistic regression,
en
R
classification, logistic regression,
en
R
classification, logistic regression,
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
en
classification, lda, linear discriminant analysis,
en
R
classification, lda, linear discriminant analysis,
en
classification, qda, quadratic discriminant analysis,
en
R
classification, qda, quadratic discriminant analysis,
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
en
R
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
en
classification, knn, k-nearest neighbors, k-nearest neighbours,
en
en
en
en
en
en
en
R
validation, resampling, train set, test set, train-test set,
en
R
validation, resampling, train set, test set, train-test set,
en
validation, resampling, train set, test set, train-test set,
en
R
validation, resampling, train set, test set, train-test set,